Algemene gebruiksvoorwaarden

Intro

Deze website, inclusief alle sub-sites die toegankelijk zijn via de homepage, wordt geëxploiteerd door UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde eenheden (gezamenlijk de "Site"). CCS biedt deze Site , inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier zijn vermeld. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET.

CCS behoudt zich het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen, veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Door deze site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, geeft u aan dat u instemt en akkoord gaat met deze wijzigingen. Zolang u voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, verleent CCS u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de Site te bezoeken en te gebruiken.

Geen verplichting

CCS is niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is gemaakt niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder inachtname van primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze Site is op eigen risico. Deze Site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en is uitsluitend bedoeld voor u om als referentie te gebruiken. CCS behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site te wijzigen, maar is niet verplicht om alle informatie op de site bij te houden. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om toe te zien op wijzigingen aan de Site.

Gebruik van de Site

Alle inhoud van deze Site, waaronder, zonder beperking, documenten, tekst, vormgeving, beelden, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking daarvan (de "Inhoud") is het exclusieve eigendom van en in bezit van CCS, haar licentiegevers of dataleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten die van toepassing zijn. U mag het materiaal op de Site bekijken, kopiëren, downloaden en printen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits u het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die op het materiaal verschijnen dat u openen, kopieert, download of print niet wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van de Inhoud op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijziging, distributie, transmissie, prestatie, uitzending, publicatie, het uploaden, licenties, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of het maken van afgeleide werken uit, elk materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van de Site, of het gebruik van de Site voor doeleinden die concurrerend zijn voor CCS, is uitdrukkelijk verboden. U gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de Site staan, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. CCS behoudt zich het recht om de inschrijving van een persoon voor deze Site te weigeren of te annuleren, personen van deze Site te verwijderen of personen te verbieden van deze site gebruik te maken om welke reden dan ook. CCS, of haar licentiegevers of content providers, behouden het volledige eigendomsrecht op de informatie die op de Site verstrekt wordt, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en bieden dit materiaal aan onder een licentie die te allen tijde herroepbaar is naar eigen goeddunken van CCS. CCS garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op deze site geen rechten van derden zal schenden die niet aangesloten zijn bij CCS.

U mag geen gebruik maken van een apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot, het verwerven van, kopiëren of bewaken van enig deel van de Site of enige Inhoud, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud te reproduceren of te omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen, via elke manier die niet opzettelijk ter beschikking wordt gesteld via de website. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot enig gedeelte of eigenschap van de Site, of tot andere systemen of netwerken verbonden aan de Site of tot een CCS-server, of tot een van de diensten die op of via de Site worden aangeboden, door middel van hacken, wachtwoord "mining" of andere onwettige wijze.

U mag de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk dat is aangesloten op de Site niet peilen, scannen of testen, noch de veiligheid of authenticatie maatregelen op de site of een netwerk dat is aangesloten op de Site schenden. U mag geen reverse look-up of traceer pogingen naar de bron van informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de site plegen, of enige andere klant van CCS, met inbegrip van eventuele CCS-accounts die niet van u zijn, of misbruik maken van de Site of enige dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden wordt door of via de Site, op geen enkele manier waar het doel is om informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Site. U gaat ermee akkoord dat u geen acties onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van CCS leggen, of op enige systemen of netwerken die zijn verbonden aan de Site of aan CCS. U gaat ermee akkoord om geen enkel middel, software of routine te gebruiken om in te grijpen of proberen in te grijpen in de goede werking van de Site of een transactie die wordt uitgevoerd op de Site, of het gebruik van de Site door andere personen. U mag geen headers vervalsen of identificatoren manipuleren, om de oorsprong van een bericht of overdracht te verhullen die u op of via de Site naar CCS stuurt, of van enige dienst die op of via de Site aangeboden wordt. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit.

U mag de Site of de Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden wordt door deze Gebruiksvoorwaarden, of om de prestaties te werven van een illegale activiteit of een andere activiteit die de rechten van CCS of anderen schendt. U mag contactgegevens die op de site staan niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden waaronder marketing. U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is om schade toe te brengen aan of te interfereren met de goede werking van de Site of om heimelijk een systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de Site te onderscheppen. U gaat ermee akkoord om op geen enkele manier de werking van de Site te onderbreken of proberen te onderbreken. CCS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of het gebruik van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. Beëindiging van uw toegang tot of het gebruik van de Site zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of schadeloosstelling waar CCS mogelijk recht op heeft volgens de wet of in billijkheid.

Handelsmerken

Handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van CCS, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, licentiegevers of content providers, of andere derden. Al deze merken, logo's en dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op deze site mag worden uitgelegd als de toekenning, door implicatie, uitsluiting of op een andere manier, van enige licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk die op de Site getoond wordt te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij hierin anders beschreven. CCS behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in en aan de site en haar inhoud.

Door de gebruiker geleverd materiaal

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u indient via de Site, met inbegrip van de wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright van dergelijk materiaal. U mag geen Inhoud uploaden, distribueren of op een andere manier via deze site publiceren die (i) vertrouwelijk, eigendom, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, schendend is aan privacy of publiciteitsrechten, inbreuk doet op intellectuele eigendomsrechten of misbruik maakt, illegaal of anderszins verwerpelijk is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of het overtreden van wetten, of (iii) software virussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massa-mailings, of enige vorm van "spam" kan bevatten. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres of andere valse identificerende informatie, zich voordoen als een ander persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van Inhoud. U mag geen commerciële inhoud uploaden naar de Site.

Als u materiaal indient, verleent u CCS en haar relaties, tenzij wij anders aangeven, een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht dit materiaal te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, het maken van afgeleide werken en verspreiden van dergelijk materiaal over de hele wereld in alle media. U stemt er verder mee in dat CCS vrij is om ideeën, concepten of know-how die door u of door individuen namens u aan CCS zijn gegeven, te gebruiken. U verleent CCS en haar relaties het recht om de naam die u indient in verband met dergelijk materiaal, desgewenst gebruiken. Alle persoonlijke informatie die via deze site verstrekt zal worden behandeld in overeenstemming met het online privacybeleid van de Site. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhoud die u plaatst bezit of op een andere manier beheerst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert geen bepaling hierin schendt en geen schade toe zal brengen aan een persoon of entiteit; en dat u CCS zal vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit inhoud die u levert.

CCS is niet verplicht om enig materiaal dat beschikbaar is op deze site te plaatsen, door te sturen, te verzenden of op een andere manier te verspreiden, met inbegrip van materiaal dat u aan ons verstrekt, en dus hebben we een absoluut recht om op elk moment naar eigen goeddunken materiaal van de Site te verwijderen.

Links van derden

Deze site kan links bevatten naar andere websites, waarvan sommige worden geëxploiteerd door CCS of haar gelieerde ondernemingen en sommige door derden. Deze links worden geplaatst als service voor u en als een extra mogelijkheid van toegang tot de informatie die erin wordt geboden. CCS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze of enige andere websites of producten of diensten die via deze of andere websites kunnen worden aangeboden. Links van deze site naar een andere website betekenen niet dat CCS deze websites goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. Verschillende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van deze gelinkte websites. CCS is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of andere verplichtingen die het gevolg zijn van uw gebruik van deze gelinkte websites.

Garanties / Beperking van aansprakelijkheid

HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. CCS HEEFT HET RECHT OM UW TOEGANG TOT DE WEBSITE OF ENIGE FUNCTIE OF DEEL DAARVAN TE ALLEN TIJDE TE BEPERKEN OF BEËINDIGEN. CCS ZIET VAN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE NIET INBREUKMAKEND ZOU ZIJN, EVENALS GARANTIE DIE GEIΪMPLICEERD ZOU WORDEN DOOR EEN PRESTATIE OF HANDELSWIJZE; DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUS-VRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, JUIST OF ACTUEEL IS. ALS U MATERIAAL VAN DEZE SITE DOWNLOAD, DOET U DIT OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN CCS OF VIA DE SITE VERKRIJGT, ZAL ENIGE VORM VAN GARANTIE CREËREN. CCS GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE IN TERMEN VAN DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF ANDERE EIGENSCHAPPEN DAARVAN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAT DE WET HET AFZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DUS IS BOVENSTAANDE DISCLAIMER MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U ERKENT EN AANVAARDT DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE. U ERKENT EN AANVAARDT DAT ALLE INFORMATIE DIE U TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SITE VERZENDT OF ONTVANGT NIET VEILIG ZOU KUNNEN ZIJN EN DOOR ILLEGALE PARTIJEN ZOU KUNNEN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN AANVAARDT DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE KOSTELOOS VOOR U BESCHIKBAAR IS. DIT ERKENNEND, ERKENT EN AANVAARDT U DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT DAT VAN TOEPASSING IS, NOCH CCS, NOCH HAAR PARTNERS, LEVERANCIERS OF INHOUD VAN DERDEN AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, MORELE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, TEN GEVOLGE VAN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE SITE WAAR U TOEGANG TOE HEEFT VERKREGEN VIA EEN LINK OP DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ACTIES DIE WE WEL OF NIET NEMEN ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE DIE U ONS STUURT OF DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN GEADVERTEERD OP OF VIA DE SITE, HET WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN MATERIALEN DIE INGEDIEND OF GEPLAATST ZIJN OP DE WEBSITE, OF OP EEN ANDERE MANIER ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, ONGEACHT OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS CCS, HAAR PARTNERS OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID OP SCHADE. DEZE DISCLAIMER IS, ZONDER BEPERKINGEN, VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HET NIET PRESTEREN, FOUTEN, WEGLATING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, GEBREKEN, VERTRAGING IN VERRICHTING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, DOCUMENT CORRUPTIE, COMMUNICATIE-LIJN FOUTEN, NETWERK OF SYSTEEMSTORINGEN, UW VERLIES VAN WINST OF DIEFSTAL, VERNIELING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN OF GEGEVENS, EN AL HET ANDERE MATERIËLE OF IMMATERIËLE VERLIES. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT NOCH CCS, NOCH HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE SITE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL VOOR WELKE BOVENSTAANDE ARGUMENTEN OF GESCHILLEN MET CCS DAN OOK, IS OM UW GEBRUIK VAN DE SITE STAKEN. U EN CCS STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE RECHTSVORDERING ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET BEGINNEN OF DE RECHTSVORDERING WORDT VOORGOED GEBLOKKEERD.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om CCS en haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers en leveranciers schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, waaronder gerechtelijke kosten voor een advocaat, die ontstaan of voortvloeien uit uw gebruik van de site en elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u een technische storing aan de Site of de systemen die de site aan u of anderen zenden veroorzaakt, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria voor advocaten en gerechtelijke kosten, die voortvloeien uit of gevolg zijn van die storing. CCS behoudt het recht om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over een zaak aan te nemen die anders onderworpen zou zijn aan schadeloosstelling door u, en in dat geval gaat u ermee akkoord om samen te werken met CCS in de verdediging van deze materie.

Jurisdictie

De wetten van de staat Connecticut, Verenigde Staten beheersen deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site, en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van de rechtbanken in de staat Connecticut voor elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden. CCS erkent dat het mogelijk is voor u om vanaf elke jurisdictie in de wereld toegang tot deze Site te krijgen, maar we hebben geen praktische mogelijkheid om een dergelijke toegang te voorkomen. Deze Site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Connecticut en van de Verenigde Staten. Als enig materiaal op deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u bent wanneer u ze opent, is de site niet voor u bedoeld, en wij vragen u om de Site dan niet te gebruiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uzelf te informeren over de wetten van uw jurisdictie en voor de naleving daarvan.

Wijzigingen in voorwaarden

CCS kan elk onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving toevoegen, wijzigen of verwijderen. Eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden op deze site gelden zodra ze zijn geplaatst. Door deze site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. CCS kan alle andere inhoud op deze site, met inbegrip van functies en specificaties van producten die worden beschreven of afgebeeld op de Site, tijdelijk of permanent, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, toevoegen, wijzigen, beëindigen, verwijderen of opschorten.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst en eventuele beleidsregels of werkingsregels die geplaatst zijn op deze site vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en CCS met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden zal toegelaten worden in gerechtelijke of administratieve procedures, op basis van of met betrekking tot het gebruik van de Site, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden zijn in gedrukte vorm. Iedere rechtsvordering die u kunt hebben met betrekking tot uw gebruik van deze Site moet plaatsvinden binnen een (1) jaar nadat de claim of rechtsvordering ontstaat. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst gelden.

Verder

Voor een aantal functies die beschikbaar zijn op deze website is registratie vereist. Door u te registreren bij en in functie van uw gebruik van de Site gaat u ermee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken. Sommige functies op deze site vereisen het gebruik van een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die ontstaan door het gebruik van uw wachtwoord. Als u reden hebt om te geloven of zich bewust wordt van verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord, meldt dit dan onmiddellijk aan CCS. CCS kan aannemen dat elke communicatie die CCS onder uw wachtwoord ontvangt van u afkomstig is, tenzij CCS tegengesteld bericht heeft ontvangen.

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechter voor nietig of niet afdwingbaar wordt gehouden, zullen deze bepalingen worden beperkt of geëlimineerd met de noodzakelijke minimale beperkingen en vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Gebruiksvoorwaarden het best belichaamt, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en CCS met betrekking tot uw gebruik van de Site, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken vooraf, bestaande tussen u en CCS met betrekking tot dat gebruik, worden hierbij vervangen en ingetrokken. Anders dan wanneer u een koopovereenkomst met CCS aan zou gaan, zal CCS geen enkel tegenbod op deze Gebruiksvoorwaarden aanvaarden, en alle dergelijke aanbiedingen worden hierbij categorisch afgewezen. Het niet aandringen op of afdwingen van strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door CCS, mag niet worden opgevat als een afstandname van CCS van enige bepaling of enig recht om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, evenmin zal enige gedragslijn tussen CCS en u of een wederpartij geacht worden om reden te zijn voor wijziging van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat om rechten of schadeloosstellingen te verlenen aan derden.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

Bijgewerkt door de Intellectuele Eigendom Afdeling van CCS op 8 juni 2012
Copyright © United Technologies Corporation 2012. Alle rechten voorbehouden